Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Siemoń

SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO Z OKAZJI ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ SYNODU „KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU”

Poniedziałek, 18 Październik 2021 r.

SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO Z OKAZJI ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ SYNODU „KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU”


Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia,

Kościół nieustannie wsłuchuje się w głos swoich członków oraz nasłuchuje głosu świata, by droga, którą kroczy i którą prowadzi ludzi do zbawienia stawała się drogą bezpieczną i dostępną dla każdego człowieka. Umiejętność słuchania jest nieodzownym elementem drogi wiary. Uczy nas tego sam Mistrz, nasz Pan Jezus Chrystus. Wielokrotnie zadawał swoim słuchaczom pytania i skłaniał ich do refleksji. Gdy dotarł ze swoimi uczniami pod Cezareę Filipową, prosił, by przedstawili Mu opinie na Jego temat, które usłyszeli od mieszkańców Ziemi Świętej (por. Mt 16, 13-20). Apostołowie skrupulatnie przedstawili zasłyszane opinie, nie wykluczając nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych czy absurdalnych. Już w pierwszych latach ewangelizacyjnej misji Apostołów zwołano Sobór Jerozolimski, który po wysłuchaniu każdej ze stron podjął ważne decyzje dla rozwoju młodej wspólnoty chrześcijan (por. Dz 15, 1-35). 

W takim duchu należy spojrzeć na Synod zwołany przez papieża Franciszka pod hasłem „Komunia, uczestnictwo, misja”, którego etap przygotowawczy odbędzie się we wszystkich diecezjach świata. To czas wsłuchiwania się w głos członków Kościoła oraz nasłuchiwania głosu świata, któremu mamy nieść Chrystusa. To wielka szansa budowania jedności między siostrami i braćmi w wierze oraz wrażliwości na tych, którzy żyją obok nas. Synod może pozwolić zarówno teraz, jak i w przyszłości reagować żywo na problemy ludzkie, realizować dzieło nowej ewangelizacji, duszpasterstwa, dialogu i docenić rolę wiernych świeckich, którzy, kierując się zmysłem wiary, wnoszą nieoceniony wkład w misję Kościoła.

Wsłuchiwanie się w głos świata nie musi prowadzić do destrukcji wartości czy ich liberalizacji. Ufam, że Synod pozwoli na dostrzeżenie wielu aktualnych problemów, które w duchu objawionej Prawdy, którą jest sam Chrystus, będziemy mogli podjąć, by umocnić to, co słabe i ukazać drogę nawrócenia, miłości i pokoju.

Uroczysta inauguracja Synodu w naszej diecezji odbędzie się 17 października w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Wszystkich diecezjan proszę o modlitwę w intencji Synodu, aktywne włączenie się w jego przebieg i troskę o własne uświęcenie, byśmy mogli budować świat pełen Boga.

Z serca wszystkim błogosławię

Wasz biskup Wiesław

+++++++++++++

Synod Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” 

– diecezjalny etap przygotowań.

Ojciec Święty Franciszek zwołał Synod Biskupów poświęcony tematowi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Droga synodalna uroczyście zostanie rozpoczęta w dniach 9-10 października 2021 roku w Rzymie, a następnie 17 października tegoż roku we wszystkich katolickich diecezjach na świecie, by zakończyć się obradami synodalnymi w Rzymie w 2023 roku.

Zwołując Synod papież Franciszek odczytuje jego ogromną wartość dla Kościoła, gdyż jak powiedział: „Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia” (Przemówienie Papieża Franciszka podczas uroczystości upamiętniającej 50-tą rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów - 17 października 2015 roku).

Zadaniem procesu synodalnego, gdyż o takiej rzeczywistości mówimy, nie jest zapewnienie chwilowego lub jednorazowego doświadczenia komunii, ale raczej stworzenie okazji dla całego Ludu Bożego, aby wspólnie rozeznawać, w jaki sposób postępować na drodze do bycia Kościołem bardziej synodalnym w perspektywie długoterminowej. Oświeceni przez Słowo Boże i zjednoczeni w modlitwie będziemy w stanie rozeznać, jakie procesy mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg nas wzywa – ku większej komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości na wypełnianie naszej misji w świecie (Vademecum Synodu).

Celem Synodu jest wejście na stałą drogę wspólnego rozeznawania przez biskupów, kapłanów, diakonów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, a nawet uwzględnienie głosu osób innej religii, wyznania i niewierzących, którym bliskie jest dobro człowieka i wartości ewangeliczne, jak Kościół pełniej może zrealizować misję zleconą mu przez Jezusa Chrystusa. Nie chodzi tu o jednorazowe doświadczenie, ale stałą drogę, która pozwoli zarówno tu i teraz, jak i w przyszłości reagować żywo na problemy ludzkie, realizować dzieło „nowej ewangelizacji”, duszpasterstwo, dialog i docenić szczególnie rolę wiernych świeckich, którzy korzystając ze swojego doświadczenia duchowego i nadprzyrodzonego zmysłu wiary wnoszą nieoceniony wkład w misję Kościoła i jej rozeznanie.

 

Na etapie diecezjalnym, przygotowania do Synodu przebiegać będą następująco:

1. Do wspólnot parafialnych na ręce proboszczów skierowane zostaną ankiety zawierające zestaw pytań. Ankiety zostaną przesłane również wspólnotom, ruchom i stowarzyszeniom zrzeszonym w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej.

2. Zadaniem Księży Proboszczów będzie zorganizowanie spotkań, do udziału w których zaproszą: księży wikariuszy, diakonów, osoby konsekrowane, rady parafialne, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, katechetów, akolitów i lektorów, osoby zaangażowane w życie Kościoła, młodzież oraz osoby zaangażowane w życie społeczne. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to spotkań można zorganizować więcej, w mniej licznych grupach, by nie utracić szansy wypowiedzenia się każdej osoby wnoszącej duchowe dobro we wspólnotę. Można też podzielić pytania ankiety synodalnej i rozdzielić je do refleksji mniejszym grupom.

3. Spotkania powinny odbyć się od początku listopada, a zakończyć przed Świętami Bożego Narodzenia, tj. do dnia 20 grudnia br. Założeniem spotkań jest wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego w sercach zgromadzonych i wspólne rozeznawanie oraz dzielenie się refleksjami nad pytaniami, które zawierać będą ankiety synodalne. Nie należy uprawiać dyskusji, prowadzić debat, czy przekonywać wzajemnie co do racji, by uniknąć autokratyzmu, klerykalizmu, jedynych słusznych rozwiązań i dewaluowania głosu drugiego człowieka.

Zgromadzeni na spotkaniu wybiorą sekretarza, którego zadaniem będzie zbieranie myśli i głosów w całej ich różnorodności i przygotowanie odpowiedzi - syntezy na poszczególne pytania ankiety synodalnej. Synteza nie ma mieć charakteru „protokołu z posiedzenia”, ile bardziej zebranie wypowiedzianych głosów i refleksji w odniesieniu do poszczególnych pytań. 

Wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia mogą także przeprowadzić spotkania dodatkowo w ramach własnych struktur, jednak nie należy zapominać, że uprzywilejowanym i pierwszym miejscem spotkania przedsynodalnego pozostaje parafia.

4. Przygotowany dokument za pośrednictwem Księży Proboszczów zostanie dostarczony Delegatowi ds. Synodu najpóźniej do dnia 23 grudnia br. Jeśli warunki epidemiczne nie pozwolą na organizację spotkań, Księża Proboszczowie są zobowiązani do sporządzenia syntezy w odpowiedzi na ankietę synodalną kontaktując się wyżej wymienionymi osobami telefonicznie, online bądź przekazanie ankiet do osobistej refleksji, tak by potem je zebrać i sporządzić zbiorczą odpowiedź/syntezę na pytania ankiety. W parafii można ustanowić także koordynatora, który wykona te zadanie w imieniu proboszcza parafii.

Jeżeli będą miały miejsce spotkania synodalne w ramach wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, to odpowiedzialni za te dzieła przesyłają własne dokumenty. 

5. Zebrane odpowiedzi Delegat ds. Synodu przekaże członkom Diecezjalnego Zespołu ds. Synodu, wraz z którym zbierze odpowiedzi i sporządzi z nich jednolity dokument/syntezę, która zostanie przekazana Biskupowi Toruńskiemu. Synteza zostanie potem przesłana Konferencji Episkopatu Polski. Ta zaś zbierając owoce drogi synodalnej z wszystkich polskich diecezji sporządzi wspólny dokument dla potrzeb przygotowania Synodu Biskupów i prześle go do Stolicy Apostolskiej.

6. Inną możliwością zabrania głosu na etapie diecezjalnych przygotowań do Synodu będzie uruchomienie na stronie internetowej Diecezji Toruńskiej zakładki poświęconej Synodowi, w której znajdować się będzie interaktywny formularz ankiety synodalnej, a który funkcjonował będzie do dnia 20 grudnia br., tak by każdy, kto tego pragnie, mógł zabrać głos na drodze synodalnej. 

 

Kalendarium diecezjalnego etapu przygotowań do Synodu:

17 października (tj. niedziela), godz. 15.00 – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – Msza Święta otwierająca diecezjalny etap przygotowań do Synodu.

Do końca października 2021 oku:

- przygotowanie i rozesłanie ankiet synodalnych do parafii oraz do wspólnot, ruchów i stowarzyszeń zrzeszonych w Diecezjalnej Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej,

- uruchomienie na stronie internetowej Diecezji Toruńskiej zakładki poświęconej Synodowi z interaktywnym formularzem ankiety synodalnej.

- 20 grudnia zamknięcie interaktywnego formularza ankiety synodalnej

Do 23 grudnia 2021 roku:

- organizacja spotkań roboczych w parafiach, sporządzenie relacji ze spotkań – odpowiedzi/syntezy na pytania ankiety synodalnej i przesłanie ich do Diecezjalnego Delegata ds. Synodu (termin dotyczy również wspólnot, ruchów i stowarzyszeń) na adres: Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń lub mailem: synod@diecezja-torun.pl

Do końca stycznia 2022roku:

- analiza przesłanych odpowiedzi oraz przygotowanie syntezy przez Diecezjalny Zespołu ds. Synodu.

Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel zatwierdził skład Diecezjalnego Zespołu ds. Synodu:

ks. dr Artur Szymczyk – przewodniczący

s. Paulina Agnieszka Klejny CST

Zofia Heyka

Karolina Olszewska

Hanna Pierzchalska

dk. prof. Waldemar Rozynkowski

prof. Michał Białkowski

o. dr Jozue Misiak OFM

ks. Miłosz Tomaszewski

W imieniu Księdza Biskupa serdecznie zapraszam na Mszę Świętą otwierającą diecezjalny etap przygotowań do Synodu oraz do pracy w parafialnych grupach przygotowujących Synod oraz serdecznie proszę o promocję tego wydarzenia w parafiach, na portalach społecznościowych, w ogłoszeniach duszpasterskich i w inny możliwy sposób, byśmy mogli usłyszeć jak najliczniejszy głos tych, którzy czują odpowiedzialność za misję Kościoła, pragną budowania ducha komunii i wsłuchują się w głos Ducha Świętego.

Zgodnie z zaprezentowanym kalendarium przesyłane będą bieżące informacje na temat przebiegu diecezjalnego etapu przygotowań do Synodu.

Ks. Artur Szymczyk

Delegat ds. Synodu

Modlitwa o owoce Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela i święta
09.00 i 11.00

Dni powszednie
17:00

KANCELARIA

Wtorek, środa, czwartek
- pół godziny przed Mszą św.
W razie potrzeby po Mszy św.

SPOWIEDŹ

15 minut przed każdą Mszą św.